1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Danh bạ
  5. Mục yêu thích

Mục yêu thích

Người dùng CooCall có thể thêm số liên lạc từ hệ thống điện thoại, điện thoại di động và danh sách mở rộng cho người dùng có thể xác định vị trí các liên hệ thường xuyên một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Danh bạ từ 3 menu khác nhau sẽ được hiển thị riêng biệt, đối với các tiện ích mở rộng, trạng thái thời gian thực sẽ vẫn có thể được theo dõi ở Favorites Favorites.

Để xóa một số liên lạc từ “Favorites” menu, vui lòng ấn nút trên màn hình thông tin danh bạ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?