1. Home
 2. Docs
 3. CooCall for Android User Manual
 4. Đặc điểm + tính năng

Đặc điểm + tính năng

 • Quét mã QR để cấu hình số máy nhánh.
 • Thông báo / tải xuống / phát lại thư thoại mới
 • Thông báo / tải xuống / phát lại ghi âm mới
 • Danh bạ công ty
 • Danh sách mở rộng và đại diện.
 • Ghi âm bằng một chạm.
 • Cuộc gọi qua Bluetooths
 • Giữ máy
 • Chuyển cuộc gọi

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?