1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Bluetooth

Bluetooth

Nếu điện thoại Android của bạn đã được kết nối với tai nghe Bluetooth, các cuộc gọi điện thoại đến có thể tiến hành với tai nghe không dây. Vui lòng chuyển cuộc hội thoại cuộc gọi giữa thiết bị cầm tay di động của bạn và tai nghe Bluetooth bằng cách sử dụng nút.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?