1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Bàn phím

Bàn phím

Bàn phím trong menu cuộc gọi có thể được sử dụng để thực hiện một số mã tính năng có sẵn trong điện thoại. Để biết thêm thông tin, vui lòng kiểm tra Hướng dẫn sử dụng tiện ích mở rộng series CooVox hoặc bạn có thể tham khảo thông tin trợ giúp về mã tính năng trên cổng thông tin Web của người dùng.

Và nó có thể được sử dụng khi bạn gọi vào một số hệ thống IVR khác yêu cầu nhấn phím, bạn có thể sử dụng bàn phím để nhập các phím bấm mong muốn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?