1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Tắt/bật Microphone

Tắt/bật Microphone

Khi trong một cuộc gọi, bạn có thể tắt tiếng / bật microphone khi cần thiết. Nhấn vào nút “mute” bạn có thể tắt tiếng microphone và trạng thái của nút sẽ thay đổi và tại thời điểm này, bên kia sẽ không nghe thấy giọng nói của bạn. Khi bạn muốn bật lại, chỉ cần nhấn vào nút “Unmute”.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?