1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for Android User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Ghi Âm

Ghi Âm

Nếu bạn đã bật tính năng ghi âm hoặc nếu bạn đã sử dụng ghi âm một lần chạm trong khi gọi điện thoại, bạn sẽ có thể kiểm tra các bản ghi âm đó trực tiếp từ màn hình. Sau mỗi cuộc gọi, CooCall sẽ cố gắng làm mới danh sách ghi âm, nếu có bất kỳ bản ghi mới nào, bạn sẽ thấy một dấu đỏ trên “Record” menu giống như bạn nhận được thư thoại mới. Và nó cũng giống như cách bạn kiểm tra và phát lại các bản ghi âm dưới dạng thư thoại.

Lưu ý:

Bản ghi âm chỉ có thể được kiểm tra và phát nhưng không thể xóa khỏi CooCall.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?