1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Danh bạ
  5. Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng

CooCall có thể tải xuống danh sách tiện ích mở rộng và theo dõi các tiện ích ở trạng thái thời gian thực.

Người dùng có thể thêm các tiện ích vào “Favorites” menu, cũng có thể gọi một sô máy nhánh nào đang rãnh rỗi để thực hiện tiện ích mở rộng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?