1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Danh bạ
  5. Mục ưa thích

Mục ưa thích

Những người sử dụng CooCall có thể thêm liên lạc từ “Phone System”, “Mobile Phone” and “Extention” menus vào “Favorites” menu giúp cho họ có thể dễ dàng và nhanh chóng xác định các cuộc gọi thường xuyên.

Danh bạ từ 3 menu khác nhau sẽ được hiển thị riêng biệt, đối với các tiện ích mở rộng, trạng thái thời gian thực vẫn có thể được theo dõi ở “Favorites” menu.

Để xóa một số liên lạc khỏi “Favorites” menu, vui lòng nhấn vào nút “>” trên màn hình chi tiết của danh bạ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?