1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Tính năng cuộc gọi

Tính năng cuộc gọi

Khi một cuộc gọi đi đã được bên kia trả lời hoặc cuộc gọi đến đã được bạn trả lời, nó sẽ hiển thị màn hình cuộc gọi như hình bên dưới.

Tên và số của bên khác sẽ được hiển thị ở trên cùng của màn hình cuộc gọi. Bên dưới tên người gọi và số người gọi, hiển thị đồng hồ bấm giờ của cuộc trò chuyện. Ở giữa màn hình cuộc gọi, có một số tính năng cuộc gọi như tắt tiếng / tắt tiếng, ghi âm một chạm, chuyển cuộc gọi, v.v … Ở dưới cùng của màn hình này, có thể sử dụng nút gác máy để kết thúc cuộc gọi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?