1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Giữ cuộc gọi

Giữ cuộc gọi

Trong một cuộc gọi, nếu bạn muốn giữ cuộc gọi này, chỉ cần nhấn nút, bên kia sẽ được giữ và sẽ nghe nhạc chờ. Bây giờ bạn có thể giải quyết một số vấn đề và tiếp tục cuộc gọi sau.

Để tiếp tục cuộc gọi này, vui lòng nhấn một lần nữa, cuộc gọi sẽ được tiếp tục.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?