1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Chuyển cuộc gọi

Chuyển cuộc gọi

Tính năng chuyển cuộc gọi có thể được sử dụng để chuyển cuộc gọi trực tiếp sang số khác. Trong khi gọi, người dùng có thể chạm vào nút và bàn phím sẽ hiển thị với tùy chọn tìm kiếm danh bạ từ danh sách liên lạc, hay bạn có thể quay số theo cách thủ công để chuyển cuộc gọi hoặc có thể quay số từ danh sách liên lạc sau đó để chuyển.

Nếu bạn muốn quay số trực tiếp, vui lòng sử dụng bàn phím để quay số và nút gác máy sau đó sẽ trở thành nút quay số để bạn quay số của bên thứ ba.

Nếu bạn muốn tìm kiếm liên lạc từ danh bạ vui lòng click chọn “Contacts”

Nếu bạn muốn tìm kiếm số liên lạc từ danh bạ, vui lòng nhấp vào tùy chọn Danh bạ. Khi bạn chọn một số từ danh sách liên lạc, số của số liên lạc này sẽ hiển thị trên màn hình, sau đó bạn quay số giống như cách bạn nhập số từ bàn phím. Khi CooCall bắt đầu quay số của bên thứ ba, bên kia sẽ bị tạm dừng với nhạc chờ.

Quá trình chuyển cuộc gọi được thể hiện như hình bên dưới:

Khi bên thứ ba trả lời cuộc gọi, bạn có thể giới thiệu cuộc gọi trước.

Nếu bên thứ ba đồng ý trả lời thì bạn chạm vào nút “Complete Transfer”. Cuộc gọi sau đó sẽ được chuyển thành công cho bên thứ ba và bạn sẽ bị ngắt kết nối với cuộc gọi.

Nếu bên thứ ba từ chối nhận cuộc gọi này, thì bạn có thể nhấn vào nút “Abort Transfer” để hủy bỏ cuộc gọi này, bên thứ ba sẽ bị ngắt kết nối và cuộc gọi ban đầu sẽ được tiếp tục.

Nếu bạn muốn dừng quá trình chuyển trước khi bên thứ ba trả lời cuộc gọi, bạn có thể nhấn vào “Abort Transfer” để tiếp tục cuộc gọi, bên thứ ba sẽ ngừng đổ chuông. Nếu bạn chạm vào nút “Complete Transfer” trước khi bên thứ ba trả lời cuộc gọi, cuộc gọi sẽ được chuyển ngay lập tức.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?