1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Ghi âm một chạm

Ghi âm một chạm

Ghi âm một chạm cũng được biết đến là ghi âm theo yêu cầu. Trong một cuộc gọi trực tiếp nếu bạn muốn ghi âm nó, vui lòng chỉ cần nhấn nút.

Khi bản ghi được bật, trạng thái nút sẽ thay đổi để cho bạn biết rằng cuộc gọi đang được ghi. Và quá trinh ghi âm không thể dừng lại cho đến khi cuộc gọi kết thúc.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?