1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Push Notification và CallKit

Push Notification và CallKit

“Push Notifications” đảm bảo CooCall có thể nhận các cuộc gọi đến ở mọi nơi và mọi lúc khi có kết nối Internet. Theo mặc định, “Push Notification” không được bật trên hệ thống điện thoại IP dòng CooVox. Người dùng CooCall phải kích hoạt nó từ “More” -> “Push Notifications”, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo “Push Notifications”.

Bạn cũng có thể bật “Push Notifications” bằng cách sử dụng mã tính năng, chỉ cần quay số “* 19”, khi bạn nghe thấy tiếng “bíp” thì “Push Notifications” được bật. Khi người dùng muốn tắt nó, chỉ cần quay số “* 019”, khi bạn nghe thấy tiếng “bíp” thì nó sẽ bị tắt. Các mã tính năng có thể được thay đổi bởi quản trị viên hệ thống, bạn có thể kiểm tra nó trên web portal cho người dùng mở rộng của mình hoặc bạn có thể hỏi ý kiến quản trị viên.

Khi có cuộc gọi đến và iPhone của bạn đang khóa màn hình, cuộc gọi đến sẽ như hình bên dưới.

Chỉ cần trượt để trả lời cuộc gọi đến mà không cần mở khóa màn hình điện thoại. Khi có cuộc gọi đến và màn hình điện thoại được mở khóa, màn hình cuộc gọi đến giống như đã đề cập trước đó trong Nhận cuộc gọi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?