1. Home
  2. Docs
  3. CooCall for iPhone User Manual
  4. Các cuộc điện thoại
  5. Nhận các cuộc gọi

Nhận các cuộc gọi

Khi CooCall đang chạy và nếu tại thời điểm này có cuộc gọi đến, người dùng sẽ nghe nhạc chuông và xuất hiện màn hình cuộc gọi đến như bên dưới.

CooCall sẽ khớp ID người gọi với các số liên lạc đã được tích hợp với nó. Nếu ID người gọi khớp với số liên lạc, tên liên lạc sẽ được hiển thị dưới dạng người gọi. Nếu không có liên hệ nào khớp, thì nó sẽ chỉ hiển thị ID người gọi.

Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi này bằng cách nhấn vào nút “Accept” của người dùng hoặc từ chối cuộc gọi bằng cách nhấn nút “Decline”.

Notice

Trong mạng 3G / 4G, các cuộc gọi VoIP sẽ tiêu thụ khoảng 1 MB dữ liệu cho mỗi phút.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?