1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. CooCall API

CooCall API

CooCall nhận danh sách tiện ích mở rộng, danh bạ công ty, thư thoại và bản ghi từ API chuyên dụng trên hệ thống tổng đài IP của CooVox. Nếu bạn muốn người dùng CooCall có thể nhận được những dữ liệu này từ chuỗi CooVox IPPBX, vui lòng bật API CooCall cho họ.

Bằng cách vào “Addons”->”CooCall API” , CooCall API.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?