1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Mã QR mở rộng
  5. Bật tính năng Web Portal cho người dùng

Bật tính năng Web Portal cho người dùng

Mã QR mở rộng cũng có thể được tìm thấy trên Web Portal. Người quản trị viên và người vận hành có thể kích hoạt tính năng Web Portal cho người dùng CooCall có thể kiểm tra và quét mã QR mở rộng từ Web portal của riêng họ.

Tại “Telephony”->”Extentions”->”IP Extentions” chọn bulk edit.

Dưới “Features” menu, chọn “Web Portal” và bật tính năng lên. Sau đó nhấn chọn Save để lưu thay đổi.

Bây giờ bạn có thể cung cấp cho người dùng CooCall mật khẩu tiện ích mở rộng của họ và từ cùng một trang đăng nhập nơi đăng nhập người Quản trị viên và Người vận hành, họ có thể đăng nhập bằng số tiện ích mở rộng và mật khẩu. Sau khi đăng nhập, họ có thể tìm thấy biểu tượng mã QR trên Web Portal, chỉ cần nhấp vào biểu tượng đó để hiển thị mã QR mở rộng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?