1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Mã QR mở rộng
  5. Gửi qua Email hoặc gửi ảnh chụp

Gửi qua Email hoặc gửi ảnh chụp

Trên “IP Extentions”, mỗi tiện ích mở rộng có mã QR riêng. Mã QR chứa tất cả thông tin cần thiết để CooCall được đăng ký bằng cách quét nó. Người Quản trị viên và Người vận hành có thể kiểm tra mã QR của tất cả các tiện ích mở rộng và có thể gửi mã QR cho người dùng tiện ích mở rộng để đăng ký tiện ích mở rộng của họ trên CooCall.

Nhấp vào biểu tượng để hiển thị trực tiếp mã QR của tiện ích mở rộng, người Quản trị viên và Người vận hành có thể sử dụng tiện ích mở rộng của người dùng điện thoại và sử dụng CooCall để quét mã QR trực tiếp. Hoặc chụp mã QR và gửi cho người dùng CooCall dưới dạng ảnh chụp nhanh. Hoặc vui lòng nhấp vào nút để gửi mã QR cho người dùng CooCall qua Email (Đảm bảo bạn đã định cấu hình thành công các dịch vụ thư trên dòng CooVox IPPBX).

Khi bạn đã gửi mã QR mở rộng cho người dùng CooCall, vui lòng nhắc họ giữ bí mật mã QR, nếu không hệ thống điện thoại IP sẽ bị người dùng với mục đích xấu khai thác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?