1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Thiết lập mở rộng
  5. Kích hoạt tiện ích điều khiển từ xa

Kích hoạt tiện ích điều khiển từ xa

Nếu bạn đã kích hoạt các dịch vụ proxy ZYCOO SIP, CooCall sẽ sử dụng tên miền bên ngoài để đăng ký vào CooVox IPPBX của bạn. Vì vậy, các tiện ích mở rộng được CooCall sử dụng cần phải được bật bằng tính năng điều khiển từ xa.

Tại “Telephony”->”Extentions”->”IP Extensions” bạn chọn những tiện ích mà muốn điều khiển từ xa và click chọn nút “Bulk Edit”.

Dưới “Features” menu, vui lòng đánh dấu vào hộp kiểm của “Remote Extention” và bật nó, sau đó nhấp vào nút Save để lưu các thay đổi bạn đã thực hiện.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?