1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Giới thiệu
  5. CooVox series v3.1.0 Software

CooVox series v3.1.0 Software

Những cập nhật và tính năng mới trong bản cập nhật v3.0.2 bao gồm:

  • Fixed known bugs on v3.0.2 software.
  • Thêm một vài tính năng mới.
  • Thêm ứng dụng hổ trợ cho softphone v2.0.2 CooCall.

Để sử dụng CooCall (v2.0.0) với dòng CooVox IP Phone thì cẩn phải nâng cấp phần mềm dòng CooVox lên v3.1.0.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?