1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Push Notification

Push Notification

Tính năng Push Notification chỉ hoạt động trên CooCall iPhone.

Sau khi CooCall iPhone được cấu hình với số tiện ích mở rộng, người dùng CooCall có thể bật / tắt thông báo đẩy bằng cách vào More – -> Push Notification.

Hoặc người dùng có thể quay số Feature code để bật / tắt tính năng Push Notification từ hệ thống IPPBX của CooVox.

Quay số * 19 để kích hoạt tính năng Push Notification và CooVox IPPBX sẽ gửi thông báo tới người dùng tiện ích mở rộng iPhone để tự động bật CooCall khi có cuộc gọi đến.

Quay số * 019 để hủy kích hoạt tính năng Push Notification và khi Ứng dụng CooCall không chạy ở nền trước, sẽ không có cuộc gọi đến nào đến người dùng tiện ích mở rộng từ CooCall.

Người quản trị viên có thể sửa đổi Feature code, nhưng vui lòng thông báo cho người dùng CooCall sau khi sửa đổi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?