1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Nâng cấp phần mềm lên v3.1.0
  5. Lưu ý:

Lưu ý:

  1. Vui lòng đảm bảo phiên bản chương trình firmware hiện tại của bạn ít nhất là v3.0.2 để bạn có thể nâng cấp lên v3.1.0.
  2. Firmware version v2.x không thể nâng cấp lên v3.x.
  3. Nâng cấp lên v3.1.0 không yêu cầu phải reset về cấu hình mặc định.
  4. Các bản dự phòng từ version 3.0.2 trở về trước thì sẽ không có áp dụng được với version 3.1.0

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?