1. Home
  2. Docs
  3. CooCall Softphone APP Admin User Guide
  4. Nâng cấp phần mềm lên v3.1.0
  5. Nâng cấp

Nâng cấp

Vui lòng tải xuống phiên bản firmware mới v3.1.0 từ trang web chính thức của ZYCOO theo thế hế IPPBX cho dòng CooVox của bạn. Chúng tôi lấy U100 làm ví dụ, sau khi tải xuống, vui lòng giải nén gói và sử dụng tệp web u100.zycoo.v 310.20181214 để nâng cấp hệ thống IPPBX của bạn.

Vui lòng cập nhật firmware mới như sau vào “Maintenance”->”Upgrade” với file firmware “u100.zycoo.v310.20181214”.

Vì firmware v3.10 bao gồm nhiều bản cập nhật và các tính năng mới, vì vậy firmware sẽ có kích thước tệp lớn, vui lòng sử dụng kết nối có dây để tải lên firmware mới và trong quá trình tải lên và nâng cấp, vui lòng KHÔNG tắt nguồn CooVox IPPBX.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?