1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter API Technical documentation
  4. Hướng dẫn xác thực

Hướng dẫn xác thực

Nếu WEBKEY được đặt trong trang API, Hình thức xác thực trong header request sẽ được xác minh. phương thức xác minh:
YYYY-MM-DD là định dạng năm tháng của ngày hiện tại. $ md5sum (WEBKEY + ‘YYYY-MM-DD’)
Chú thích:

  1. Ngày là động, lấy từ ngày mỗi ngày.
  2. Nếu không cần xác minh, hãy nhận xét trực tiếp về tham số WEBKEY trong trang API (xóa hoặc giữ giá trị trống).
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?