1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter API Technical documentation
  4. Mô tả giao diện API

Mô tả giao diện API

Lưu ý: Môi trường mẫu trong tài liệu này là
Nhận địa chỉ là 192.168.12.185
Địa chỉ thiết bị là 192.168.12.183
API bao gồm hai phần: Active hoặc Passive.
+ Active, trạng thái nội bộ / đầu ra đi sự kiện.
+ Passive, sửa đổi trạng thái nội bộ, truy vấn cấu hình bên trong.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?