1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter API Technical documentation
  4. Mô tả giao diện API
  5. Nhận truy vấn bị động

Nhận truy vấn bị động

Danh sách cuộc gọi hiện tại

Danh sách thông tin đăng ký số máy nhánh

Danh sách trạng thái số máy nhánh

Thông tin dữ liệu hàng đợi

Agent tạm dừng

Agent điều khiển

Click để gọi

Hand Up Call

Chuyển cuộc gọi

Danh sách đen cuộc gọi đến

Nhận file ghi âm

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?