1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter API Technical documentation
  4. Mô tả tập tin cấu hình

Mô tả tập tin cấu hình

Cơ chế xử lý hậu kỳ: Sau khi cơ chế xử lý hậu kỳ được kích hoạt, Agent sẽ tự động đặt thành bận khi cuộc gọi đang diễn ra. Thời gian bận tối đa mặc định là 30 giây. Sau 30 giây, nó sẽ tự động nhàn rỗi. Tác nhân có thể đặt thủ công ở chế độ chờ thông qua bảng điều khiển. Thời lượng của thời gian nhàn rỗi sau mỗi cuộc gọi được ghi trong nhật ký cuộc gọi (nhật ký được được lưu trữ tại trường duration là pauseTime, tính bằng giây).

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?