1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Các hướng dẫn về PBX

Các hướng dẫn về PBX

Nhấp vào “PBX Instructions” để tìm hướng dẫn sử dụng tà khoản quản trị viên IP PBX trực tiếp từ trong trình duyệt Web của bạn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?