1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Cài đặt nâng cao
  5. Bảng tùy chỉnh

Bảng tùy chỉnh

Các liên hệ trong hệ thống CRM được thêm bởi tác nhân giám sát, ngoại trừ các liên hệ hiện có Thuộc tính, bạn cũng có thể thêm một số thuộc tính khác cho các liên hệ từ “Advanced Settings” ->“Custom Table”.

Nhấn vào nút để thêm một thuộc tính mới.

Chi tiết về các tùy chọn thuộc tính mới như dưới đây.
Items: Xác định tên của thuộc tính này, ví dụ: Địa chỉ, nghề nghiệp.
Type:
+ Insety(Chèn): Để chèn một số từ khóa.
+ Single Choice(Lựa chọn duy nhất): Có một sự lựa chọn duy nhất cho thuộc tính này.
+ Multi-Choice(Đa lựa chọn): Có nhiều lựa chọn khả dĩ cho thuộc tính này.
+ Select(Chọn): Danh sách thả xuống.
+ Time(Thời gian): Người chọn thời gian.
+ Date(Ngày): Bộ chọn ngày.
+ Text(Văn bản): Để chèn nhiều văn bản.
+ Ví dụ: bạn có thể chọn vùng chèn Chèn chèn cho địa chỉ hoặc chọn đường đơn lẻ Lựa chọn cho nghề nghiệp.
Attribute Value: Xác định các tùy chọn của giá trị thuộc tính nếu Type là “Single Choice”, hoặc “Multi-Choice”.
Priority: Xác định mức độ ưu tiên của thuộc tính. Các thuộc tính sẽ được hiển thị ngẫu nhiên khi có hai hoặc nhiều ưu tiên giống nhau.
Remark: Mô tả bổ sung của thuộc tính này.
Display: Nếu được bật, nó sẽ hiển thị thuộc tính này trực tiếp trong khi người giám sát kiểm tra thông tin liên hệ trong hệ thống CRM.
Hình ảnh sau đây cho thấy thông tin thuộc tính vừa được thêm vào.

Nếu bạn muốn sửa đổi thuộc tính, xin vui lòng click chọn để thay đổi. Hoặc bạn có thể bấm vào để xóa thuộc tính. Thuộc tính được thêm bởi người dùng quản trị viên sẽ được hiển thị trên bảng liên hệ CRM, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản giám sát và sau đó vào CRM-> Customer Management để biết thêm chi tiết.

Ví dụ trên chỉ ra các thuộc tính mới được thêm bởi người dùng quản trị viên từ trang bảng tùy chỉnh.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?