1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Cài đặt nâng cao
  5. Các cài đặt khác

Các cài đặt khác

Ở mục Advanced Settings->Other Settings screen, có một số tùy chọn nâng cao có thể được sử dụng trên hệ thống Call Center của bạn. Chi tiết xem dưới đây.

Nếu “Customer Feedback” được bật, sau khi các Agent hàng đợi cuộc gọi kết thúc cuộc gọi, khách hàng sẽ nghe thấy lời nhắc bằng giọng nói Vui lòng đánh giá cuộc gọi này, tuyệt vời vui lòng bấm một, trung bình vui lòng bấm hai, kém xin vui lòng nhấn ba. Bằng cách nhấn một trong các phím được cung cấp bởi hệ thống CooCenter, khách hàng sẽ có thể đánh giá mức độ dịch vụ của các cuộc gọi điện thoại của họ. Chỉ người dùng quản trị mới có thể cấu hình tính năng này. Kết quả phản hồi của khách hàng sẽ được hiển thị trên GUI giám sát. Nếu bạn muốn kiểm tra kết quả phản hồi, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản giám sát viên và vào trang “Customer Feedback”.

Trong khi người dùng giám sát tạo một liên hệ mới, một Agent sẽ được chỉ định cho liên hệ mới này, vì vậy nếu liên hệ này gọi, cuộc gọi sẽ chuyển trực tiếp đến Agent tương ứng. Với tùy chọn “Direct Call Assign Agent”, nếu người giám sát không được chỉ định với bất kỳ Agent nào, khi liên hệ gọi lần đầu tiên, Agent trả lời cuộc gọi này, Agent sẽ tự động được chỉ định cho liên hệ này . Các liên hệ đã được chỉ định với các Agent hàng đợi cuộc gọi, các cuộc gọi đến của họ sẽ được trả lời tốt hơn.


Email Notification


Thông báo email được sử dụng để gửi email đến một địa chỉ email cụ thể để thông báo dung lượng không đủ.

Khi mức sử dụng đạt 80%, một email thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email được chỉ định.


Announce Agent


Bạn có thể thiết lập hệ thống để thông báo Agent ID cho người gọi trước khi các cuộc gọi của họ được trả lời bởi các Agent trong hàng đợi.

Có 2 lời nhắc bằng giọng nói có thể tùy chỉnh có thể được áp dụng trước và sau khi thông báo Agent ID. 2 lời nhắc bằng giọng nói này sẽ được tải lên từ Trang “Advanced Settings” -> Trang Custom Voice.
Trước Agent ID, Agent ID và sau Agent ID, nếu tất cả đều được bật, nó có thể được tạo thành một câu hoàn chỉnh, ví dụ, Đại diện 001 hiện đang trả lời cuộc gọi của bạn. Lời nhắc bằng giọng nói của người đại diện có thể tương ứng với người dùng ở phía trước Agent ID, người dùng 001 (Agent ID thực tế) tương ứng với tùy chọn Agent ID và hiện tại đang trả lời cuộc gọi của bạn, tương ứng với tùy chọn sau Agent ID.
Theo yêu cầu của bạn, bạn có thể chọn bật tùy chọn mong muốn để thông báo cho người gọi rằng cuộc gọi của họ sẽ được trả lời.

Delete Data


Menu Xóa dữ liệu xóa dữ liệu có thể được sử dụng để dọn dẹp bộ nhớ hệ thống khi cần thiết.

+ Delete All Customers: Vui lòng đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu khách hàng trước khi xóa tất cả thông tin khách hàng khỏi hệ thống.
+ Delete Operation Logs: Xóa nhật ký đăng nhập và hoạt động của quản trị viên, Agent giám sát và đại lý thông thường.
+ Delete All Outbound Dial Tasks: Xóa tất cả các tác vụ quay số ra nước ngoài: Xóa tất cả các tác vụ quay số ra bên ngoài cho các đại lý giám sát và các tác nhân bất thường.
+ Delete All Call Recordings: Xóa tất cả các bản ghi cuộc gọi của các đại lý giám sát và các đại lý thông thường.
Cảnh báo
Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn, vui lòng thận trọng với các tùy chọn Xóa dữ liệu, khi dữ liệu bị xóa sẽ không thể phục hồi được.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?