1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Cài đặt PBX

Cài đặt PBX

Nhấp vào “PBX Settings”, và sau đó bạn sẽ được chuyển đến trang tab mới, đó là trang Cài đặt tổng đài. Bạn có thể thiết lập một số tính năng cơ bản trên trang này, chẳng hạn như thêm hàng đợi mới, xóa hàng đợi, v.v.

Nếu bạn muốn cấu hình một số tính năng của tổng đài IP, vui lòng vào trang IPPBX và tham khảo Hướng dẫn quản trị tổng đài.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?