1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Quản lý các Agents

Quản lý các Agents

Bạn được phép quản lý tất cả các Agent trên màn hình ” Manage Agents “, việc tạo, xóa và chỉnh sửa tác nhân có thể được thực hiện tại đây.
Nếu bạn muốn thêm một Agent mới, xin vui lòng bấm vào . Trong cửa sổ bật lên, bạn nên hoàn thành thông tin Agent và chi tiết số máy nhánh như bên dưới.

Các thông tin về số máy nhánh và thông tin Agent được giới thiệu như dưới đây.
Agent Name: Chỉ định tên của Agent, ví dụ: John Doe.
Agent ID: Chỉ định ID Agent.
Password: được sử dụng để đăng ký số máy nhánh trên Hệ thống IPPBX và cũng được sử dụng cho Agent đăng nhập GUI web CooCenter. Bạn có thể sử dụng mật khẩu ngẫu nhiên có chứa kết hợp các số, chữ cái và ký tự đặc biệt.
Extention type: số máy nhánh Web – Sử dụng trình duyệt Web để đăng nhập tài khoản số máy nhánh web trực tiếp bằng điện thoại IP, điện thoại mềm hoặc bất kỳ hỗ trợ plugin nào. Số máy nhánh SIP – Sử dụng điện thoại SIP IP hoặc điện thoại mềm để đăng ký.
Để ý:
Khi loại số máy nhánh được chọn, bạn có thể sửa đổi nó.
Extention: Chọn số máy nhánh tạo trong GUI.
Supervisor: Đặt xem Agent có được giám sát hay không. Nếu được bật, Agent này là người giám sát có nhiều đặc quyền hơn so với bình thường.
Các tác nhân mới mà bạn đã thêm sẽ được liệt kê trên trang này, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính số máy nhánh của tác nhân bằng cách nhấp vào nút “Edit”.

Bạn có thể thay đổi Tên đại lý, Mật khẩu, Kế hoạch quay số, Tiện ích mở rộng từ xa và Giám sát viên trên màn hình cơ bản của Outbound CID và IP cho phép trên màn hình Nâng cao. Trên màn hình của “Record Inbound”, bạn có thể chọn ghi lại các cuộc gọi nội bộ trên Agent này, ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thời lượng khi nào cần ghi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?