1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Admin-User-Guide
  4. Quản lý hàng đợi

Quản lý hàng đợi

Trên màn hình “Queue Management”, bạn được phép quản lý tất cả các dịch vụ hiện có. Nếu bạn muốn thêm một hàng đợi mới hoặc xóa một hàng đợi, vui lòng thực hiện nó từ GUI của PBX bằng cách nhấp vào “PBX Settings”.

Nếu bạn cần thay đổi cài đặt của hàng đợi cuộc gọi, vui lòng nhấp vào nút . Trong cửa sổ bật lên, bạn có thể thay đổi cài đặt.

Nhiều thông tin cài đặt hàng đợi hơn ở bên dưới:

Queue Name: Tên hàng đợi cuộc gọi có thể được sửa đổi ở đây.
Ring Strategy: Chọn chiến lược vòng từ danh sách sau.
+ Random: Đổ chuông số máy nhánh của một Tác nhân ngẫu nhiên.
+ Ringall: Đổ chuông tất cả các Agent có sẵn cho đến khi trả lời.
+ RRmemory: Hệ thống ghi nhớ Agent nào được gọi lần cuối và bắt đầu vòng tròn với Agent tiếp theo.
+ Roundrobin: Tương tự như rrmemory, ngoại trừ thứ tự thành viên hàng đợi được giữ nguyên.
+ Ring in Order: Bắt đầu với tác nhân đầu tiên, lần lượt số máy nhánh của từng tác nhân cho đến khi cuộc gọi được trả lời.
+ Leastrecent: Đổ chuông phần số máy nhánh của Agent, người gần đây đã nhận được một cuộc gọi.
+ Fewestcalls: Đổ chuông phần số máy nhánh của Agent đã thực hiện số lượng cuộc gọi ít nhất.
Queue Agent: Thêm hoặc xóa các tác nhân khỏi hàng đợi này.
Lưu ý:
Số hàng đợi có thể được thay đổi từ GUI quản trị Call Center. Bạn phải thay đổi nó từ GUI.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?