1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Agent-User-Guide
  4. Các số liệu thống kê
  5. CDR

CDR

Trên trang “Statistics”- > CDR, bạn có thể tìm kiếm tất cả nhật ký cuộc gọi của mình. Có một số tiêu chí tìm kiếm có thể được sử dụng để bạn tìm kiếm nhật ký cuộc gọi mà bạn muốn xem.

+ Có thể sử dụng các trường “Customer” và “Number” để có thể tìm kiếm theo số điện thoại và tên của khách hàng. Bạn có thể không chỉ định cả hai và bạn chỉ có thể chỉ định một phần tên hoặc một phần của số để tìm kiếm.
+ Queue Name: Chọn một trong các hàng đợi để tìm kiếm các cuộc gọi nội bộ đến số máy nhánh của bạn từ hàng đợi đó.
+ Các trường “From” và “To” Cho phép bạn chỉ định khoảng thời gian để tìm kiếm nhật ký cuộc gọi của khoảng thời gian này.
+ Duration: Bạn có thể tìm kiếm nhật ký cuộc gọi của thời lượng dài hơn thời gian của giây mà bạn đã chỉ định ở đây.
+ Type: Bạn có thể tìm kiếm nhật ký cuộc gọi theo các cuộc gọi được gọi đi thủ công, các cuộc gọi được gọi đi tự động và các cuộc gọi nội bộ.
+ Dispostion: Tìm kiếm theo trạng thái của các cuộc gọi, được trả lời, không được trả lời hoặc bận.
Nếu bạn muốn kiểm tra ghi âm cuộc gọi, bạn cần thực hiện nó trên trang Recording List.
Lưu ý:
+ Khi loại cuộc gọi là “Manual Dialed” và “Dispostion” là “Unaswered”, hoặc ” Busy “, thời lượng nói đến thời gian đổ chuông.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?