1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Agent-User-Guide
  4. CRM
  5. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

Trên trang của ” CRM “->>, bạn có thể thêm và quản lý thông tin liên hệ của khách hàng. Để tạo một khách hàng mới, xin vui lòng bấm vào nút . Trong hộp thoại bật lên hoàn tất thông tin liên lạc của khách hàng mới.

Nếu khách hàng có một số số điện thoại, trong trường “Phone Number”, bạn có thể thêm nhiều số. Các khách hàng được thêm bởi bạn sẽ được liệt kê trên trang này.

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ của khách hàng hoặc quay số trực tiếp bằng cách nhấp vào nút .

Nếu số liên lạc có nhiều số, bạn sẽ phải chọn một số để quay số. Một liên hệ sau khi được thêm vào, bạn sẽ không thể xóa khỏi hệ thống. Và các liên hệ được thêm bởi bạn sẽ hiển thị cho tất cả các đại lý giám sát. Các tác nhân giám sát có thể sửa đổi các thông tin liên hệ và cũng có thể xóa các liên hệ khỏi hệ thống. Các Agent thông thường khác không thể thấy các liên hệ được thêm bởi bạn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?