1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Agent-User-Guide
  4. CRM
  5. Quy trình dịch vụ

Quy trình dịch vụ

Trên trang của ” CRM “>> Service Process, bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa lịch sử của quy trình dịch vụ.

Bạn có thể tải về thông tin quy trình dịch vụ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?