1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Agent-User-Guide
  4. Đăng nhập tài khoản Agent

Đăng nhập tài khoản Agent

Vui lòng hỏi quản trị viên hệ thống về URL của cổng thông tin web của bạn, vui lòng mở URL bằng trình duyệt Google Chrome hoặc Opera (URL mặc định của cổng WAN là https://192.168.1.100:8080/ui_callcenter/, URL mặc định của LAN cổng là https://192.168.10.100:8080/ui_callcenter/.). Trên màn hình đăng nhập, nhập Agent ID và mật khẩu của bạn, nếu bạn không có mật khẩu, vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn. Một màn hình cảnh báo có thể bật lên như bên dưới.

Vui lòng nhấp vào tùy chọn “Advanced” và sau đó nhấp vào “Proceed to…” để mở trang đăng nhập.

Nhập Agent Name hoặc Agent ID của bạn trong trường Agent ID và mật khẩu số máy nhánh của bạn trong trường “Password” để đăng nhập.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?