1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Agent-User-Guide
  4. Nhiệm vụ gọi ra ngoài

Nhiệm vụ gọi ra ngoài

Các tác vụ quay số đi được tạo bởi các tác nhân giám sát. Nếu một tác vụ đã được chỉ định cho bạn, thì bạn sẽ thấy nó trên trang “Outbound Dial Task”.

“Start Date” và “End Date” chỉ ra thời gian mà nhân viên giám sát muốn bạn thực hiện cuộc gọi này. Trường “Result” hiển thị các trạng thái của nhiệm vụ. Nếu trạng thái của các tác vụ không chính xác, bạn có thể chỉnh sửa các tác vụ và thay đổi trạng thái của chúng theo cách thủ công.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?