1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Monitor-User Guide
  4. Các tin nhắn thoại

Các tin nhắn thoại

Các tin nhắn thoại

Number: Tin nhắn thoại từ số điện thoại nào
Customer Name: Tin nhắn thoại từ khách hàng nào
Queue: Tin nhắn thoại được xếp vào hàng đợi nào.
Date: Ngày và thời gian khi tin nhắn thoại vang lên.
Duration(s) Thời lượng tin nhắn thoại.
Options: Playback – bạn có thể nhấp vào nút này để phát lại tin nhắn thoại. Download – tải xuống một bản ghi bằng cách nhấp vào và tin nhắn thoại sẽ được tải xuống ở định dạng WAV. Delete – xóa tin nhắn thoại bằng cách nhấp vào nút này.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?