1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Monitor-User Guide
  4. Danh sách các bản ghi

Danh sách các bản ghi

Bản ghi cuộc gọi của các số máy nhánh đã kích hoạt tính năng ghi âm cuộc gọi có thể được quản lý từ màn hình “Recording List” của nhóm. Trước khi tìm kiếm bản ghi, bạn nên biết một số điều kiện tìm kiếm có thể giúp bạn tìm ra bản ghi chính xác.

Tìm kiếm các bản ghi âm bằng cách sử dụng “Customer Name” (tên khách hàng) và Số lượng khách hàng(No), bạn có thể nhận được tất cả các bản ghi cuộc gọi của một khách hàng cụ thể.
+ Type: có thể được sử dụng để tìm kiếm theo các cuộc gọi trong nước, quay số tự động và quay số thủ công.
Các kết quả tìm kiếm được hiển thị trong danh sách chứa tất cả các bản ghi tương ứng với các điều kiện tìm kiếm.

Thêm chi tiết của các bản ghi âm như dưới đây.

Customer Name: Tên khách hàng có thể được sử dụng để xác định khách hàng.
Customer Number: Số khách hàng có thể được sử dụng để quay số nếu cần.
Agent Name: Bí danh của tác nhân này có thể là tên của người dùng số máy nhánh.
Queue Name: Tên hàng đợi có thể được sử dụng để xác định hàng đợi.
Type: Cuộc gọi có thể là Trong nước, Quay số tự động và Quay số thủ công.
Record Duration (s): Thời lượng ghi âm cuộc gọi.
Date: Ngày và thời gian ghi âm cuộc gọi bắt đầu.
Note Date: Có thể thêm nhận xét vào bản ghi bằng cách nhấp vào , trong trường “Note Date” bạn có thể thấy khi nhận xét đã được thêm.
Options: Play – bạn có thể nhấp vào nút này để phát lại bản ghi. Download – tải xuống một bản ghi bằng cách nhấp vào và bản ghi sẽ được tải xuống ở định dạng WAV. Delete – xóa một mã hóa bằng cách nhấp vào nút này. Comment – nếu bạn muốn bình luận một bản ghi, bạn có thể nhấp vào nút này, sau đó nhập ngữ cảnh bạn muốn thêm.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?