1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Monitor-User Guide
  4. Nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động

Trên màn hình “Operation logs”, bạn có thể kiểm tra tất cả các bản ghi của hồ sơ truy cập web. Bao gồm người dùng quản trị, giám sát và Agent bình thường.

Trong các trường “From” và “To” với các trường được đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc, trong danh sách “Even Type”, hãy chọn loại sự kiện bạn muốn tìm kiếm, tùy ý nếu bạn muốn tìm kiếm theo Agent ID, bạn cũng có thể chỉ định số máy nhánh trong trường Extentions, sau đó nhấp vào nút Search.

Agent Name, Agent ID, Extentions, “Even Type” và ngày giờ sẽ được liệt kê trên màn hình kết quả tìm kiếm.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?