1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Các số liệu thống kê
  5. Thống kê cuộc gọi

Thống kê cuộc gọi

Có 2 chế độ xem khác nhau trong tổng số thống kê cuộc gọi: chế độ xem danh sách và chế độ xem biểu đồ. Trong chế độ xem danh sách, bằng cách chỉ định khoảng thời gian, bạn sẽ nhận được một danh sách chi tiết về số liệu thống kê cuộc gọi của tất cả các Agent như được hiển thị bên dưới.

Trong chế độ xem danh sách, “‘Total” cho biết bạn đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi, cuộc gọi trong cuộc gọi trực tiếp, cuộc gọi hướng dẫn cuộc gọi cuộc gọi ngoại vùng và cuộc gọi số tự động cuộc gọi số lượng cuộc gọi của các agent hàng đợi cuộc gọi.
Nếu bạn muốn kiểm tra chế độ xem biểu đồ, vui lòng nhấp vào menu tab “Chart”.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?