1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. CRM
  5. Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng

Người giám sát có thể quản lý tất cả các liên hệ được tạo bởi các tác nhân thông thường và có thể tạo các liên hệ mới và gán chúng cho các tác nhân khác nhau. Khi một liên hệ đã được tạo và gán cho một tác nhân, liên hệ này sẽ chỉ hiển thị với tác nhân duy nhất. Và các cuộc gọi trong của liên hệ này sẽ được ưu tiên phân phối cho phần số máy nhánh agent đó. Bạn có thể tìm kiếm các liên hệ hiện có bằng cách sử dụng các tiêu chí tìm kiếm như dưới đây.

Nếu bạn muốn tải xuống danh sách liên lạc, xin vui lòng bấm vào nút , bạn sẽ nhận được một tệp MS xlsx chứa tất cả các liên hệ. Hoặc nếu bạn muốn thêm số lượng lớn danh bạ, vui lòng nhấp vào nút và tệp mẫu sẽ được tải xuống. Chỉnh sửa tệp xlsx bằng Microsoft Office Excel và thêm liên hệ theo định dạng đã cho, sau đó tải lên để tạo danh sách liên hệ.
Lưu ý:
Các liên hệ được thêm vào trong tệp mẫu không được vượt quá 10000. Có hai cách khác để loại bỏ các liên hệ mới. Một cách là chỉnh sửa thông tin của người gọi trên cửa sổ bật lên. Một cách khác là trên trang Quản lý khách hàng, bằng cách nhấp vào nút để tạo một khách hàng mới. Thêm một liên hệ mới từ cửa sổ bật lên cuộc gọi trong nước đã được giới thiệu trước đây. Dưới đây là ví dụ về việc thêm các liên hệ mới từ trang Quản lý khách hàng.

Nếu khách hàng có một số số điện thoại, trong trường Phone Number, bạn có thể thêm nhiều số. Trong danh sách của Assign Agent, hãy chọn một agent cho liên hệ này, vì vậy agent được chọn sẽ có thể thấy liên hệ này trong trang CRM của anh ấy và các cuộc gọi trong nước sẽ được phân phối cho agent này với mức độ ưu tiên cao hơn. Các khách hàng được thêm bởi bạn sẽ được liệt kê như dưới đây.

Bạn có thể thay đổi thông tin liên hệ của khách hàng hoặc quay số trực tiếp bằng cách nhấp vào nút .

Nếu số liên lạc có nhiều số, bạn sẽ phải chọn một số để quay số.
Trong khi chỉnh sửa một liên hệ, ngoại trừ thông tin cơ bản, có một số thông tin khác có thể được triển khai như các thuộc tính của một liên hệ. Các thuộc tính trong phần Thông tin khác được quản trị viên thêm vào.

Trong ví dụ trên, “Email” được quản trị viên thêm vào một cách thủ công. Nếu có một số thuộc tính bổ sung cần thiết được chỉ định cho các liên hệ, bạn có thể liên hệ với quản trị viên hệ thống. Sau khi một thuộc tính tùy chỉnh đã được thêm vào, bạn cũng có thể thấy nó trong danh sách khách hàng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?