1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. CRM
  5. Quy trình dịch vụ

Quy trình dịch vụ

Tiến trình dịch vụ hiển thị các ghi chú được thực hiện bởi agent trong khi trả lời các cuộc gọi điện thoại của khách hàng.

Các ghi chú có thể được xem xét bởi người dùng quản lý giám sát từ trang “Service Process”.

Bằng cách nhấp vào nút , nội dung sẽ hiển thị trên cửa sổ bật lên.

Tính năng này đảm bảo sự nhấn mạnh của một cuộc gọi của khách hàng sẽ không bị bỏ lỡ và quên.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?