1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Danh sách các bản ghi

Danh sách các bản ghi

Ghi âm cuộc gọi không được bật theo mặc định, chỉ những tác nhân có số máy nhánh đã được bật bởi tính năng ghi âm cuộc gọi của quản trị viên hệ thống, sau đó các cuộc gọi điện thoại của họ sẽ được ghi lại. Trên trang danh sách ghi âm, bạn có thể kiểm tra bản ghi của tất cả các agent với tính năng ghi âm cuộc gọi được bật.

Trong trường Customer của người dùng và trường “No”, bạn có thể sử dụng tên hoặc số của khách hàng để tìm kiếm các bản ghi mong muốn. Ví dụ: nếu bạn muốn tìm kiếm các bản ghi của một số khách hàng, 59634602, bạn có thể nhập số chính xác, 59634602, hoặc bạn chỉ cần nhập một phần của số 5963 593 để tìm kiếm. Tương tự cho tên khách hàng nếu bạn muốn tìm kiếm theo tên khách hàng.
Queue Name: Chọn tên hàng đợi trong danh sách chỉ tìm kiếm bản ghi trên hàng đợi này. Tùy chọn “DOUT” có nghĩa là chỉ tìm kiếm bản ghi cuộc gọi đi.
Trong trường “From”, chọn thời gian bắt đầu và trong trường “To” để đặt thời gian kết thúc để tìm kiếm bản ghi trong khoảng thời gian này.
Agent Name: Chọn một Agent trong danh sách để tìm kiếm bản ghi cuộc gọi của Agent này.
Trong các trường Type, hãy chọn loại cuộc gọi. Bao gồm trong nước, quay số tự động hoặc quay số thủ công.

Bạn có thể nhấp vào nút để phát bản ghi trên trang web.
Nếu bạn muốn lưu bản ghi này vào máy tính để bàn của mình, bạn nên nhấp vào nút để tải xuống. Hoặc nếu bạn muốn thực hiện tải xuống hàng loạt, thì vui lòng nhấp vào nút tải xuống bên cạnh nút “Search”.
Nếu bạn cần bình luận về một bản ghi âm, xin vui lòng bấm vào nút .

Nhận xét của bạn về bản ghi sẽ được hiển thị cho quản trị viên, người dùng giám sát khác và tác nhân mà bản ghi này thuộc về.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?