1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Gọi hội nghị

Gọi hội nghị

Tính năng hội nghị chỉ có sẵn cho người quản lý giám sát. Bằng cách tạo một hội nghị và thêm các agent mong muốn vào hội nghị này, bạn sẽ có thể bắt đầu hội thảo từ xa với các agent được chọn. Nhấn vào để tạo một hội nghị mới nếu cần thiết.

Khi một hội nghị được tạo thành công, nó sẽ hiển thị trên trang Hội nghị trực tuyến như bên dưới.

Trong trường Agent name của người khác, bạn cần chọn những agent mà bạn muốn mời tham dự hội nghị này. Sau khi các agent đã được chọn, bằng cách nhấp vào nút , số máy nhánh của bạn và số máy nhánh của các agent đã chọn, chuông sẽ vang lên, sau khi các agent trả lời cuộc gọi này, hội nghị sẽ bắt đầu.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?