1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Nhật ký hoạt động

Nhật ký hoạt động

Trên trang Nhật ký hoạt động, bạn có thể kiểm tra tất cả các nhật ký của hồ sơ truy cập web. Bao gồm người dùng quản trị, người dùng giám sát và người dùng agent.

+ Nếu bạn muốn tìm kiếm theo tên, bạn nên chỉ định tên tác nhân trong trường “Agent Name”.
+ Nếu bạn muốn tìm kiếm theo loại có liên quan, bạn nên chọn một loại từ danh sách “Event Type”, chẳng hạn như đăng nhập.
+ Nếu bạn muốn tìm kiếm theo ID, bạn nên chỉ định ID tác nhân trong trường Agent ID.
+ Nếu bạn muốn tìm kiếm theo số máy nhánh, bạn nên nhập số máy nhánh trong trường “Number”.
+ Trong trường ” From”, chọn thời gian bắt đầu và trong trường “To” đặt thời gian kết thúc để tìm kiếm các sự kiện trong khoảng thời gian này.
+ Nhấp vào để có được dữ liệu mới nhất. Các kết quả tìm kiếm như dưới đây.

Thời điểm hành động đăng nhập diễn ra, bởi tác nhân nào, số máy nhánh và hành động được thực hiện sẽ được liệt kê.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?