1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Tin nhắn thoại

Tin nhắn thoại

Khi không có tác nhân nào trong hàng đợi hoặc người gọi đã đợi trong hàng đợi quá lâu, cuộc gọi sẽ được chuyển đến hộp thư thoại, sau đó người gọi sẽ để lại tin nhắn theo lời nhắc bằng giọng nói. Trên trang này, nó hiển thị tất cả các tin nhắn thoại từ khách hàng. Bạn có thể kiểm tra tin nhắn thoại của từng hàng đợi được quản lý bởi quản lý giám sát.

Bạn có thể phát lại tin nhắn thoại trên trang web trực tiếp bằng cách nhấp vào nút .

Hoặc bạn có thể xóa tin nhắn bằng cách nhấp vào nút . Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã xem lại tin nhắn trước khi xóa chúng, một khi tin nhắn đã bị xóa, bạn sẽ không thể khôi phục chúng.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?