1. Home
  2. Docs
  3. CooCenter-CC-Supervisor User Guide
  4. Trạng thái người quản lý

Trạng thái người quản lý

Là người quản lý giám sát, bạn có thể theo dõi tất cả các agent bên dưới trên trang cá nhân “Agent states”.

Có 3 trạng thái có thể có của mỗi agent bên dưới.
+ Offline: Số máy nhánh của agent chưa được đăng nhập.
+ Online: Agent sẵn sàng cho các cuộc gọi điện thoại.
+ In Call: Agent đang bận.

Thao tác cuộc gọi cho các Agent

Là một người giám sát, bạn được phép thao tác các cuộc gọi điện thoại của các agent khác.

Spy: Nếu một nhân viên đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, bạn có thể nghe cuộc trò chuyện của họ bằng cách nhấp vào trên “Spy”. Tuy nhiên, không người nói nào có thể nghe thấy bạn.
Intercept: Tính năng này cho phép bạn kết thúc cuộc trò chuyện này trực tiếp.
Barge In: Barge spy tương tự như một cuộc gọi hội nghị 3 chiều tức thời. Nếu một nhân viên đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại, bạn có thể nhấp vào trên Barge In, để nói chuyện với cả hai.
Dial: Tính năng này cho phép bạn quay số trực tiếp agent khi agent không hoạt động.

Thông tin Agent

Nếu bạn muốn có thêm thông tin về agent, vui lòng di chuyển con trỏ đến tên agent và sau đó nó sẽ hiển thị chi tiết về agent này.

Trong ví dụ trên, bạn có thể thấy tên Agent, Agent ID và số máy nhánh.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?