ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide

  1. Home
  2. Docs
  3. ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide
  4. Tiện ích mở rộng

Tiện ích mở rộng

Path: Telephony -> Extensions

Các tiện ích mở rộng và bộ phận nên được tạo trong quá trình Trình hướng dẫn cài đặt nhanh. Bạn có thể quản lý các phần mở rộng và các phòng ban ở đây trên màn hình này. Nếu bạn đã bỏ qua Trình hướng dẫn cài đặt nhanh, bạn cũng có thể tạo chúng ở đây trên màn hình này.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?