ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide

  1. Home
  2. Docs
  3. ZYCOO CooVox Series IP Phone System Admin User Guide
  4. Mã tính năng

Mã tính năng

Path: Telephony -> Feature Codes

Mã tính năng có thể được quay số từ tiện ích mở rộng người dùng để bật và tắt một số tính năng nhất định hoặc để đạt được một số tính năng cuộc gọi. Ví dụ: bật và tắt chuyển tiếp cuộc gọi, chuyển cuộc gọi đến, kiểm tra tin nhắn thoại, v.v.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?